Sign In

Извјештавање о кредитним пословима са иностранством

Објављено:

​​​​Чланом 19д. Закона о девизном пословању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 96/03, 123/06, 92/09, 20/14 и 20/18) прописана је обавеза извјештавања о кредитним пословима са иностранством, као и о субординираним кредитима.

Законом о измјенама и допунама Закона о девизном пословању (“Службени гласник Републике Српске”, број 20/14) настављен је процес смањења администрирања у реализацији спољнотрговинских послова продужењем рокова наплате извезене робе и услуга и плаћања увезене робе и услуга, односно извоза унапријед наплаћене робе и услуга и увоза унапријед плаћене робе и услуга, са шест мјесеци на годину дана, уз наставак поједностављења поступка регистрације кредитних послова са иностранством.

У складу са наведеним, министар финансија донио је Правилник о извјештавању о кредитним пословима са иностранством (“Службени гласник Републике Српске”, број 84/14), којим је:

 • поједностављена процедура извјештавања кроз укидање обавезе појединачног регистровања кредитних послова и издавања потврда Министарства финансија о регистрацији,
 • сужен обухват кредитних послова на финансијске кредите и зајмове и сужен обухват обвезника извјештавања,
 • утврђена оптимална учесталост извјештавања кроз доставу агрегатних података о кредитним задужењима и кредитним одобрењима обвезника извјештавања на једном годишње, у циљу растерећења пословне заједнице,
 • кроз нове обрасце извјештаја дефинисан минималан обим података неопходних за статистичко праћење стања дуга и потраживања по кредитним пословима са иностранством.

Новим Правилником стављен је ван снаге Правилник о начину, обрасцима и роковима извјештавања о кредитним пословима са иностранством (“Службени гласник Републике Српске”, број 100/10).

Према одредбама новог Правилника обвезницима извјештавања о кредитним пословима, сматрају се:

 1. правна лица која су регистрована у Републици Српској, осим представништава ових лица која се налазе изван Босне и Херцеговине,
 2. огранци – филијале страних правних лица уписани у регистар код надлежног органа и
 3. предузетници – појединци, који самостално обављају дјелатност ради стицања добити и регистровани су код надлежног органа.

​Обвезником извјештавања, у смислу овог правилника, сматра се и банка, као правно лице које је основано и послује у складу са прописима којима се уређује пословање банака и које има дозволу за рад Агенције за банкарство Републике Српске.

Законом о измјенама и допунама Закона о девизном пословању ("Службени гласник Републике Српске", број 20/18) извршена је допуна код субординираних кредита прописивањем обавезе уговарања и обезбјеђења инструмената наплате, као и обавезе њиховог евидентирања.

У складу са наведеним, министар финансија донио је Правилник о измјенама и допунама Правилника о извјештавању о кредитним пословима са иностранством ("Службени гласник Републике Српске", број 42/18), којим је прецизирано да за потребе извјештавања кредитни послови обухватају и субординиране кредите, те је у вези с тим извршена допуна у обрасцима за извјештавање о кредитним пословима са иностранством. 

Кредитни послови, у смислу новог Правилника и измјена и допуна тог правилника, су финансијски кредити и зајмови, као и субординирани кредити, и то:

 1. финансијски кредити и зајмови, као и субординирани кредити, које резиденти узимају из иностранства (кредитна задужења) и
 2. финансијски кредити и зајмови, као и субординирани кредити, које резиденти одобравају иностранству (кредитна одобрења).

Извјештаји о финансијским кредитима и зајмовима, као и о субординираним кредитима, достављају се Министарству финансија на сљедећим обрасцима:

 1. Извјештај о кредитним задужењима у пословима са иностранством (Образац бр. 1) и
 2. Извјештај о кредитним одобрењима у пословима са иностранством (Образац бр. 2).

Обвезници извјештавања извјештаје достављају до 31. јануара текуће године са стањем на дан 31. децембар претходне године, и то:

 • један овјерен и потписан образац на адресу Министарства финансија: Трг Републике Српске 1,
 • електронски попуњен образац (Excel формат) на е-mail адресу: kreditni.poslovi@mf.vladars.net

Правилник о извјештавању о кредитним пословима са иностранством ("Службени гласник Републике Српске", број 84/14, 42/18)

Обрасци:

 1. Извјештај о кредитним задужењима у пословима са иностранством (Образац бр. 1),
 2. Извјештај о кредитним одобрењима у пословима са иностранством (Образац бр. 2)Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.