Sign In

Обављање мјењачких послова

Објављено:

Услови и начин обављања мјењачких послова и поступак контроле обављања тих послова прописани су Законом о девизном пословању ("Службени гласник Републике Српске", бр. 96/03, 123/06, 92/09, 20/14 и 20/18) и Одлуком о условима и начину обављања мјењачких послова ("Службени гласник Републике Српске", бр. 07/04112/09 и 33/14).

Мјењачке послове могу обављати овлашћене банке, банке и филијале банака са сједиштем изван Републике Српске и резиденти - правна лица и предузетници који са банком имају закључен уговор о обављању мјењачких послова, који су регистровани за обављање ових послова и имају овлашћење Министарства финансија Републике Српске.

Резиденти - друга правна лица и предузетници мјењачке послове обављају на основу уговора о обављању мјењачких послова закљученог са банком, на одређено вријеме до годину дана, а захтјев за добијање овлашћења за обављање мјењачких послова подносе Министарству финансија путем банке.

Овлашћења добијена рјешењем Министарства финансија овлашћени мјењач не може преносити на трећа лица.


Мјењачке послове банка обавља у своје име и за свој рачун, а резиденти - друга правна лица и предузетници у своје име, а за рачун банке.

Резидент - правно лице и предузетник подноси Министарству захтјев за добијање овлашћења за обављање мјењачких послова путем банке. Уз захтјев се прилаже:

уговор о обављању мјењачких послова, закључен између банке и овлашћеног мјењача,
за правно лице рјешење из судског регистра, односно за предузетника рјешење надлежног органа из којег је видљиво да је правно лице, односно предузетник регистрован за обављање мјењачких послова,

изјаву резидента, другог правног лица или предузетника са којим је закључила уговор о обављању мјењачких послова да власник, односно оснивач и одговорно лице за заступање правног лица, односно предузетника и радник који ће непосредно обављати мјењачке послове није правоснажно осуђен за кривична дјела против привреде, имовине, живота и тијела, против јавног реда и мира и правног промета,

доказ о извршеном плаћању таксе за добијање овлашћења.


Подносилац захтјева дужан је (уз захтјев и документацију коју доставља преко банке) приложити доказ о уплати административне таксе из Тарифног броја 21. Закона о административним таксама ("Службени гласник Републике Српске" број 100/11, 103/11 и 67/13 и 123/20), у износу од 200 КМ.

Уплата административне такске врши се на рачун јавних прихода Републике Српске за опште уплате код једне од банака:

- НЛБ банка а.д. Бања Лука, број: 562-099-00000556-87,

- Uni Credit Bank а.д. Бања Лука, број: 551-001-00008915-56,

- Banka Poštanska štedionica а.д. Бања Лука, број 571-010-00002020-18,

- Addiko Bank а.д. Бања Лука, број 552-000-00026269-20,

- Наша банка а.д. Бијељина, број 554-004-00000192-37,

- Нова банка АД Бања Лука, број 555-000-08053684-17,

- Atos Bank а.д. Бања Лука, број 567-241-82000004-96,

- МФ банка а.д. Бања Лука, број: 572-103-00000090-72

са позивом на број врсте прихода 722111 - Републичке административне таксе и уносом општег кода буџетске организације: 9999999.


Овлашћени мјењачи који имају овлашћења за обављање мјењачких послова:

1) Регистар Овлашћених мјењача - Предузетници

2) Регистар Овлашћених мјењача - Правна лица

 

Напомена:

Регистри Овлашћених мјењача ажурирају се на интернет страници Министарства финансија квартално.

Датум посљедњег ажурирања Регистара Овлашћених мјењача: 29.03.2023. године.
Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.