Sign In

Отварање девизног рачуна и држање девиза на рачуну у иностранству

Објављено:

Услови под којима Министарство финансија може резиденту издати одобрење за отварање девизног рачуна и држање девиза на рачуну у иностранству прописани су Уредбом о условима за отварање девизног рачуна у иностранству  ("Службени гласник Републике Српске", број: 92/15,  66/16, 29/21 и 25/22).

Министарство финансија издаје резиденту одобрење за отварање девизног рачуна и држање девиза на рачуну у иностранству за сљедеће намјене:

            1) финансирање извођења инвестиционих радова у иностранству, у складу са уговором о извођењу инвестиционих радова у иностранству, који се не обављају путем пословне јединице у иностранству, те добит остварену по основу извођења тих радова, и то за износ:

  1. аванса страног инвеститора, чије је добијање условљено отварањем рачуна код банке у иностранству,

      2. иностраног финансијског кредита за финансирање инвестиционих радова у иностранству, чије је коришћење условљено отварањем рачуна код банке у иностранству,

      3. планираних просјечних мјесечних трошкова у вези са извођењем инвестиционих радова у иностранству (трошкови смјештаја, прехране и боравка радника, плата, пореза, осигурања и других текућих трошкова),

      4. добити остварене по основу извођења инвестиционих радова у иностранству, ради њеног уноса у Републику Српску послије завршетка тих радова;

2) плаћање трошкова представништва основаног у иностранству, у складу са законом којим се уређује спољнотрговинско пословање, уз подношење копије акта резидента о оснивању представништва и копије акта о регистрацији представништва код надлежног органа у иностранству, из којих су видљиви назив и адреса представништва, упис дјелатности у оквиру основне дјелатности резидента, лично име заступника и обим овлашћења заступника представништва ако је заступник представништва различит од заступника резидента и други подаци значајни за упис, као и спецификације просјечних трошкова;

3) обављање регистроване привредне дјелатности путем пословне јединице основане у иностранству, у складу са законом којим се уређује спољнотрговинско пословање, уз подношење:

               1. копије акта о упису резидента у Регистар пословних субјеката, из којег је видљив упис дјелатности која ће се обављати и путем пословне јединице у иностранству,

               2. копије акта резидента о оснивању пословне јединице у иностранству, са одређењем периода на који се пословна јединица оснива,

               3. копије акта о регистрацији пословне јединице код надлежног органа у иностранству, из којих су видљиви назив и адреса пословне јединице, упис дјелатности пословне јединице у оквиру основне дјелатности резидента, лично име заступника пословне јединице и обим овлашћења заступника ако је заступник пословне јединице различит од заступника резидента, период на који је пословна јединица основана и други подаци значајни за упис пословне јединице;

4) плаћање трошкова резидената који пружају услуге у међународном робном и путничком промету, уз подношење копије регистрације за обављање спољнотрговинског промета и спецификације просјечних трошкова;

5) плаћање трошкова друштва за осигурање, уз подношење копије сагласности Агенције за осигурање Републике Српске и спецификације просјечних трошкова;

6) добијање страних донација – до износа и под условима из уговора о донацији, уз подношење копије уговора о донацији;

7) полагање гарантног депозита – до износа из уговора закљученог са страним партнером или износа из уговора о гаранцији закљученог са банком у иностранству или износа предвиђеног прописом стране земље или расписаним међународним тендером, односно лицитацијом, уз подношење копије једног од сљедећих докумената: уговора, захтјева страног партнера, уговора о гаранцији, превода прописа стране земље или услова из расписаног међународног тендера, односно лицитације;

8) купопродају хартија од вриједности које резиденти обављају у складу са законом – на основу копије уговора закљученог са овлашћеним учесником на организованом тржишту хартија од вриједности у иностранству и извода прописа односне земље на основу којег је држање девиза на рачуну код банке у иностранству услов за купопродају хартија од вриједности;

9) наплате по судским рјешењима у иностранству за које је условљено или обавезно отварање девизног рачуна у иностранству, уз подношење копије одговарајућег рјешења;

10) школовања или стручног усавршавања у иностранству у трајању од најмање шест мјесеци непрекидно, уз подношење потврде о школовању или стручном усавршавању које је издала страна институција;

11) лијечења у иностранству, уз подношење препоруке или упутнице за лијечење у иностранству;

12) наплате потраживања и плаћања дуговања у иностранству у нетрансферабилној валути (домицилној валути која се не може трансферисати) или ако је наплата, односно плаћање условљено прописима стране земље или захтјевом иностраног партнера (нпр. наплата потраживања власника по основу продаје њихове некретнине у иностранству, наплата по основу продаје привредног друштва или дијела учешћа у привредном друштву у иностранству, престанка привредног друштва, исплате добити од улагања у привредно друштво, плаћања дуга иностраном партнеру усљед посебних околности или у валути којом се не тргује на девизном тржишту Републике Српске и друге сличне основе плаћања и наплаћивања), чију оправданост оцјењује Министарство финансија;             

13) измирења пореских и других јавноправних обавеза у иностранству или наплате поврата пореза оствареног у страној земљи по основу послова са иностранством, чије је измирење или поврат условљено отварањем рачуна код банке у иностранству, уз подношење извода из прописа стране земље и доказа о постојању такве обавезе, односно права издатог од надлежног органа стране земље;

14) истраживачких радова у иностранству, уз подношење копије уговора о концесији за те радове;

15) реализације иностраног финансијског кредита, чије је коришћење условљено отварањем рачуна код банке у иностранству, уз подношење копије уговора о финансијском кредиту.

Девизним рачуном резидента у иностранству сматра се и рачун којег резидент отвара код банке у иностранству за пословну јединицу основану у иностранству, као издвојени организациони дио тог правног лица.

У прилогу захтјева за издавање одобрења за финансирање извођења инвестиционих радова у иностранству, који се не обављају путем пословне јединице у иностранству и добит остварену по основу извођења тих радова (намјена наведена у тачки 1), резидент је дужан да Министарству финансија достави копију уговора о извођењу инвестиционих радова и спецификацију планираних просјечних мјесечних трошкова у вези са извођењем инвестиционих радова у иностранству.

 Ако се финансирање извођења инвестиционих радова у иностранству, који се не обављају путем пословне јединице у иностранству, врши путем иностраног финансијског кредита чије је коришћење условљено отварањем рачуна код банке у иностранству, резидент је дужан да Министарству финансија достави копију уговора о иностраном финансијском кредиту, закљученог са финансијском организацијом

 

Министарство финансија одобрење издаје на основу захтјева резидента и документације и података прописаних овом уредбом, из којих се могу утврдити основ, износ и врста девиза за које се тражи одобрење, назив земље и банке код које ће се девизе држати.

Резидент не може добити одобрење ако има евидентиране неизмирене доспјеле обавезе на рачуну код овлашћене организације за обављање платног промета.

Подносилац захтјева дужан је приложити доказ о уплати административне таксе из Тарифног броја 21. Закона о административним таксама и накнадама ("Службени гласник Републике Српске" број: 100/11, 103/11, 67/13, 123/20), у износу од 70,00 КМ.

Уплата административне такске врши се на рачун јавних прихода Републике Српске за опште уплате код једне од банака:

- НЛБ банка а.д. Бања Лука, број: 562-099-00000556-87,

- Uni Credit Bank а.д. Бања Лука, број: 551-001-00008915-56,

- Banka Poštanska štedionica а.д. Бања Лука, број 571-010-00002020-18,

- Addiko Bank а.д. Бања Лука, број 552-000-00026269-20,

- Наша банка а.д. Бијељина, број 554-004-00000192-37,

- Нова банка АД Бања Лука, број 555-000-08053684-17,

- Atos Bank а.д. Бања Лука, број 567-241-82000004-96,

- МФ банка а.д. Бања Лука, број: 572-103-00000090-72

са позивом на број врсте прихода 722111 - Републичке административне таксе и уносом општег кода буџетске организације: 9999999.

Уредба о условима за отварање девизног рачуна у иностранству ("Службени гласник Републике Српске", број: 92/15,  66/1629/21 и 25/22).Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.