Sign In

Плаћање и наплата у ефективном страном новцу, готовини у конвертибилним маркама и чековима у пословању са нерезидентима

Објављено:

Начин и услови под којима резидент - правно лице или предузетник у пословању са нерезидентом може вршити плаћање и наплату у ефективном страном новцу, готовини у конвертибилним маркама и чековима прописани су Одлуком о плаћању и наплати у ефективном страном новцу и конвертибилним маркама у готовини у пословању са нерезидентима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 46/15).

Плаћање и наплата, може се вршити у страним конвертибилним валутама које су предмет куповине и продаје на девизном тржишту и у конвертибилним маркама, у складу са овом Одлуком.

Резидент може слободно вршити наплату потраживања из иностранства, по основу извршеног извоза робе и услуга, у ефективном страном новцу и чековима, у противвриједности стране валуте до 15.000 евра мјесечно.

Резидент може слободно вршити плаћање обавеза према иностранству, по основу извршеног увоза робе и услуга, у ефективном страном новцу и чековима у противвриједности стране валуте до 3.000 евра мјесечно.

Министарство финансија може одобрити резиденту да изврши плаћање и наплату у ефективном страном новцу у мјесечном износу већем од наведених, под условом да се плаћање и наплата у пословима са иностранством не може извршити преко овлашћене банке, или је знатно отежана, или ако природа посла налаже да се такво плаћање и наплата изврше у ефективном страном новцу или чековима.

За добијање одобрења Министарства, резидент је дужан поднијети сљедећу документацију:


1. Захтјев са образложењем разлога због којег се плаћање у иностранство, односно наплата из иностранства, не може извршити безготовинским путем,
2. копију јединствене царинске исправе и рачун за извршени извоз и увоз робе, односно рачун за извршене услуге,
3. доказ о уплаћеној административној такси.

Резидент који подноси захтјев за плаћање обавеза према иностранству, по основу извршеног увода робе и услуга, у ефективном страном новцу, осим наведене документације дужан је да Министарству поднесе изјаву овлашћеног лица о непостојању евидентираних а неизмирених доспјелих обавеза на рачуну код овлашћене организације за платни промет, по основу принудне наплате и других инструмената обезбјеђења плаћања.

Одобрење се издаје појединачно за сваку наплату или плаћање, а може се издати и за одређени износ и период, не дужи од годину дана.

Одобрење се издаје у року од 15 дана од дана подношења уредног захтјева.

У обављању дјелатности за коју је регистрован, резидент може вршити наплату, искључиво од нерезидената, по основу продате робе или извршене услуге, у ефективном страном новцу и чековима, без одобрења Министарства, по основу:

-  обављања угоститељско-туристичке дјелатности (пружање услуга ноћења, пансиона, полупансиона и услуга превоза),

- пружања аеродромских и лучких услуга и снабдијевања страних ваздухоплова и бродова горивом и мазивом, пољопривредним и прехрамбеним производима, техничким материјалом и другом потрошном робом,

- пружање услуга у међународном робном и путничком промету, за продају, непосредно или преко путничких туристичких агенција, путничких и робних возних исправа, за рачун нерезидената,

- пружања хитне медицинске помоћи и

- наплате путарине.


Резиденти који врше наплату од нерезидената у ефективном страном новцу дужни су испостављене рачуне посебно евидентирати и држати одвојено за потребе девизне контроле.

Ефективни страни новац, конвертибилне марке и чекове наплаћене у складу са овом одлуком резидент је дужан да положи на свој рачун у банци, најкасније наредног радног дана од дана наплате, односно дана уноса ефективног страног новца и чекова у Републику Српску.

Подносилац захтјева дужан је приложити доказ о уплати административне таксе из Тарифног броја 21 Закона о административним таксама (“Службени гласник Републике Српске” број 100/11, 103/11 и 67/13, 123/20) у износу од 70 КМ.

Уплата административне такске врши се на рачун јавних прихода Републике Српске за опште уплате код једне од банака:

- НЛБ банка а.д. Бања Лука, број: 562-099-00000556-87,

- Uni Credit Bank а.д. Бања Лука, број: 551-001-00008915-56,

- Banka Poštanska štedionica а.д. Бања Лука, број 571-010-00002020-18,

- Addiko Bank а.д. Бања Лука, број 552-000-00026269-20,

- Наша банка а.д. Бијељина, број 554-004-00000192-37,

- Нова банка АД Бања Лука, број 555-000-08053684-17,

- Atos Bank а.д. Бања Лука, број 567-241-82000004-96,

- МФ банка а.д. Бања Лука, број: 572-103-00000090-72

са позивом на број врсте прихода 722111 - Републичке административне таксе и уносом општег кода буџетске организације: 9999999.

Одлука о начину и условима под којима се може вршити плаћање и наплата у ефективном страном новцу и конвертибилним маркама у готовини у пословању са нерезидентима ("Службени гласник Републике Српске", број 46/15)

Ступањем на снагу ове Одлуке престала је да важи Одлука о начину и условима под којима се може вршити плаћање и напалта у ефективном страном новцу и конвертибилним маркама у готовини у пословању са нерезидентима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 50/04 и 16/07).   Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.