Sign In

Уношење и изношење ефективног страног новца, конвертибилних марака, чекова и хартија од вриједности

Објављено:

Уношење и изношење ефективног страног новца, конвертибилних марака, чекова и хартија од вриједности

Услови и начин уношења и изношења ефективног страног новца, конвертибилних марака, чекова и хартија од вриједности у путничком саобраћају, поштанским и другим пошиљкама у иностранство и из иностранства прописани су  Уредбом о изношењу и уношењу ефективног страног новца, конвертибилних марака, чекова и хартија од вриједности ("Службени гласник Републике Српске", бр. 16/05, 15/07 и 46/17).

Физичко лице дужно је приликом преласка границе на граничним прелазима царинском органу пријавити свако уношење, односно изношење, ефективног страног новца, конвертибилних марака, чекова, хартија од вриједности и свих других физички преносивих инструмената плаћања у складу са прописом којим се уређује спречавање прања новца и финансирања терористичких активности, за властите потребе или за друго лице на Обрасцу за пријаву готовине, у вриједности која прелази износе прописане Уредбом.

Резидент - физичко лице може у путничком промету с иностранством износити ефективни страни новац или чекове до износа противвриједности стране валуте 10.000 евра.

Нерезидент - физичко лице може износити ефективни страни новац до износа противвриједности стране валуте 10.000 евра, као и ефективни страни новац који је пријавио при уласку у земљу и ефективни страни новац који је у земљи подигао с девизног рачуна, односно девизне штедне књижице, о чему добија исправу од банке.

Изношење готовине и чекова у већем износу од наведеног резидент - физичко лице може вршити само уз претходно одобрење Министарства финансија Републике Српске.

Министарство финансија одобрење издаје на основу захтјева резидента - физичког лица и приложене документације, којом се доказује оправданост изношења ефективног страног новца.
Одобрење се издаје по сљедећим основама:

 1. поклон и помоћ члановима уже породице са пребивалиштем / боравиштем у иностранству (уз захтјев се подноси уговор о поклону овјерен код надлежног органа или образложење разлога због којег се готовина или чекови износе у иностранство),
 2. насљеђе (уз захтјев се подноси правоснажно рјешење о насљеђивању),
 3. једнократни пренос средстава исељеника у иностранство (уз захтјев се подноси усељеничка виза издата од стране овлашћеног органа стране земље или друга документација којом се доказује трајно исељење),
 4. подмирење дуга усељеника у матичној земљи (уз захтјев се подноси доказ о постојању дуга усељеника у матичној земљи),
 5. трошкови лијечења и школовања у иностранству (уз захтјев се подноси препорука или упутница за лијечење у иностранству, односно доказ о школовању у иностранству),
 6. издржавање породице (уз захтјев се подноси одлука надлежног суда о издржавању, односно споразум о издржавању) и
 7. други оправдани случајеви, што оцјењује Министарство.

  Уколико је подносилац захтјева пуномоћник, уз захтјев се прилаже копија пуномоћи овјерена код надлежног органа.

  Министарство финансија може захтијевати и другу документацију ради утврђивања оправданости изношења ефективног страног новца.

  Подносилац захтјева дужан је приложити доказ о уплати административне таксе из Тарифног броја 21 Закона о административним таксама ("Службени гласник Републике Српске" број 100/11, 103/11, 67/13 и 123/20) у износу од 70 КМ.

  Уплата административне такске врши се на рачун јавних прихода Републике Српске за опште уплате код једне од банака:

  - НЛБ банка а.д. Бања Лука, број: 562-099-00000556-87,

  - Uni Credit Bank а.д. Бања Лука, број: 551-001-00008915-56,

  - Banka Poštanska štedionica а.д. Бања Лука, број 571-010-00002020-18,

  - Addiko Bank а.д. Бања Лука, број 552-000-00026269-20,

  - Наша банка а.д. Бијељина, број 554-004-00000192-37,

  - Нова банка АД Бања Лука, број 555-000-08053684-17,

  - Atos Bank а.д. Бања Лука, број 567-241-82000004-96,

  - МФ банка а.д. Бања Лука, број: 572-103-00000090-72

  са позивом на број врсте прихода 722111 - Републичке административне таксе и уносом општег кода буџетске организације: 9999999.


 Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.