Sign In

Ријешимо проблем бесправне изградње!

Објављено:

​Поштовани грађани,

С циљем рјешавања проблема бесправно изграђених објеката, указујемо на одређене чињенице у вези са Законом о измјенама и допунама закона о легализацији бесправно изграђених објеката: 
Измијењеним чланом 8. Закона, у односу на ранија законска рјешења, проширен је круг објеката који се по сили закона сматрају легалним, те су сада то сви објекти изграђени до краја 1991.године, а ту су још и индивидуални стамбени и индивидуални стамбено-пословни објекти чија је бруто грађевинска површина мања од 400 m2, осим сложених објеката, те помоћни објекти у смислу Закона о уређењу простора и грађењу, а који су изграђени до 31. децембра 2013. године. За предметне објекте надлежни орган не проводи поступак накнадног издавања локацијских услова и грађевинске дозволе, него се за исте проводи процедура утврђивања легалности објекта и доноси рјешење којим се утврђује легалност, а као доказ у поступку да је објекат у тим габаритима, односно тих димензија и спратности, изграђен до краја датума пресјека користе се докази наведени у ст. 1. и 2. поменутог члана, с тим да се могу користити и друга доказна средства (копија катастарског плана, исправа органа да је тај објекат вођен у његовим евиденцијама, изјава власника или корисника сусједних објеката и парцела, вјештачење, документација о извођењу радова и сл). Уколико се располаже тим документима процедура доказивања и утврђивања релевантних чињеница спроводи се у складу са одредбама Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), те орган који води поступак цијени шта се све може узети као релевантан доказ да је објекат изграђен до наведених датума пресјека.
Такође, чланом 8, став 3, дефинисано је да  за објекте из става 2. овог члана за који је власник поднио захтјев за доношење рјешења о легалности, доказ да се објекат налази на дигиталном аерофотограметријском снимку прибавља по службеној дужности орган јединице локалне самоуправе надлежан за легализацију објеката, а Републичкa управа за геодетске и имовинско-правне послове дужна је да на захтјев тог органа изда увјерење да ли се објекат налази на наведеном дигиталном снимку.
Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију се и писаним путем обратило Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове 10.10.2022 године, са захтјевом  да  републички и други органи управе подносиоцу захтјева, или органу који води поступак легализације, издају доказе потребне за утврђивање легалности објеката, без наплаћивања накнада или других трошкова и да о томе обавијесте своје подручне јединице.
Из горе наведеног, јасно се закључује да РУГИПП, на захтјев локалних заједница, треба да бесплатно достави ортофото снимак као и потребну земљишну документацију у сврху издавања рјешења о легалности бесправно изграђених објеката.
Непосредно прије усвајања измјена и допуна овог закона, Министарство је одржало састанак са Предсједништвом Савеза општина и градова на коме је било предложено да се локалне заједнице одрекну прихода по основу издавања рјешења за легалност, што је прихваћено од свих чланова Савеза.
У погледу плаћања накнада, чл. 11. и 12. Закона дефинисано је када се и које врсте накнада плаћају, те под којим условима постоји могућност субвенционисања ових трошкова.
С циљем провођења легализације у што већем обиму, Министарство је припремило приједлог обрасца захтјева за издавање рјешења којим се утврђује легалност објеката, а који је достављен свим локалним заједницама. Напомињемо, овај образац није обавезан нити за орган нити за странку, јер Законом није прописана обавезна форма и садржина обрасца, већ је сачињен како би се странкама поједноставило покретање поступка и олакшало уношење потребних података. 
Овај образац можете преузети испод
Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.