Sign In

Одржана 190. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

Влада Републике Српске усвојила је данас, на 190. сједници у Бањалуци, Извјештај о раду Компензационог фонда Републике Српске за период јануар-јун 2022. године.

У периоду јануар-јун 2022. године за санацију и ублажавање штетних посљедица корона вируса и интервентне набавке Управни одбор Компензационог фонда је закључцима одобрио средства у укупном износу од 57.686.709,24 KM.

Највише средстава издвојено је за подршку области здравства, социјална заштите, привреди, пољопривреди, за интервентне набавке, те Заводу за запошљавање - Програм подршка запошљавању и самозапошљавању дјеце погинулих бораца, демобилисаних бораца и РВИ у 2022. години „Заједно до посла“.

 

Влада Републике Српске донијела је одлуку о издвајању 2.000.000 КМ за радове и активности у оквиру проширене репродукције шума.

Распоред средстава за ову годину је планиран у складу са чланом 95. Закона о шумама, којим је дефинисано да Министарство прописује ближе услове и критеријуме, начин и поступак кориштења средстава посебних намјена за шуме, те су Правилником о начину прикупљања, критеријумима за расподјелу средстава и поступку коришћења средстава посебних намјена за шуме, детаљно дефинисани сви елементи одобравања и коришћења средстава посебних намјена за шуме, као и поступак правдања средстава и вршења контроле утрошка, од стране Министарства.

 

Влада Републике Српске је усвојила информацију о проведеним активностима везано за  Декларацију о заштити ријека у Републици Српској, коју је Народна скупштина Републике Српске донијела у фебруару прошле године.

Поступајући по Декларацији, ресорна министарства, Министарство енергетике и рударства, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију, провела су  одређене активности  и извршили анализу свих закључених уговора о концесији за изградњу малих хидроелектрана у периоду од 2005. до 2020. године.

Констатовано је да је у фебруару 2022. године усвојен нови Закон о обновљивим изворима којим је ограничена снага малих хидроелектрана и могућност за остваривање подстицаја, а приоритет дат соларним електранама и вјетроелектранама, а да Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију проводе активности у циљу примјене стандарда Европске уније, посебно оних који су прописани Директивом о стаништима, Директивом о птицама, Оквирном директивом о водама, те проширењу заштићених подручја, као и на изради правилника о еколошки прихватљивом протоку у циљу одрживог кориштења водних ресурса

 

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о реализацији активности за спровођење реформе у области предшколског, основног и средњег васпитања и образовања у Републици Српској за период од 01.07. до 30.09.2022. године.

У oвoм квaртaлу aктивнoсти су билe усмjeрeнe нa припрeмe зa пoчeтaк нoвe рaднe и шкoлскe гoдинe и oбуке, кao и групни сaвjeтoдaвнo-инструктивни рaд зa свe вaспитнo-oбрaзoвнe рaдникe и дирeктoрe прeдшкoлских устaнoвa и шкoлa, тe нa aктивнoсти кoje су плaнирaнe Aкциoним плaнoм зa спрoвoђeњe рeфoрмских прoцeсa у oблaсти прeдшкoлскoг, oснoвнoг и срeдњeг вaспитaњa и oбрaзoвaња Рeпубликe Српскe зa пeриoд 2022-2024. гoдинe.

У области предшколског васпитања и образовања дата је сагласност за отварање три предшколске установе и двије организационе јединице предшколских установа, донесен је Правилник о Програму предшколског васпитања и образовања и организоване су обуке за све васпитно-образовне раднике и директоре из предшколских установа.

У области основног васпитања и образовања, рaзвиjeни су нoви нaстaвни прoгрaми зa oснoвнo вaспитaњe и oбрaзoвaњe и за дјецу са сметњама у развоју, урађени дигитални садржаји за седам нових уџбеника, те програми за факултативну наставу њемачког језика за другу тријаду и програм ,„Истраживачи завичаја 3“, као и дидактичко-методичка упутства и препоруке-смјернице за реализацију више наставних предмета.

У области средњег образовања и васпитања, израђено је 2.213 нових модула, те дата сагласност за више наставних програма у средњим школама. У све средње школе, умјетничке и спцијелна школе уведен је Едуком еДневник апликација и реализоване обуке за употребу еДневника.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.