Sign In

Одржана 63. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​Влада Републике Српске донијела је данас, на 63. сједници, у Бањалуци, Одлуку о забрани изазивања панике и нереда за вријеме ванредне ситуације на територији Републике Српске.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Српске због епидемиолошке ситуације у Републици Српској усљед корона вируса 2019-nCoV, број: 04/1-012-2-792/20 од 16. марта 2020. године.
За вријеме трајања ванредне ситуације забрањује се изношење или преношење лажних вијести или тврђења којима се изазива паника или теже нарушава јавни ред или мир или онемогућава или значајније омета спровођење одлука и мјера државних органа и организација која врше јавна овлашћења.
Забрана се односи и на радње учињене путем средстава јавног информисања, друштвених мрежа или других сличних средстава.
Физичко лице које поступи супротно забрани из ове одлуке, казниће се новчаном казном у износу од 1.000 КМ до 3.000 КМ.
Правно лице које поступи супротно забрани из ове одлуке, казниће се новчаном казном у износу од 3.000 КМ до 9.000 КМ.
Одговорно лице у правном лицу које поступи супротно забрани из ове одлуке, казниће се новчаном казном у износу од 1.000 КМ до 3.000 КМ.
За спровођење ове одлуке задужује се Министарство унутрашњих послова Републике
Српске.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Републике Српске".

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о потреби продужења рока за подношење пореских пријава.
Влада Републике Српске је сагласна да се рок за подношење пореских пријава за 2019. годину (годишња пореска пријава за порез на добит, годишња пореска пријава за порез на доходак и годишња  пореска пријава за доприносе носиоца породичних пољопривредних газдинстава) продужи до 30.04.2020. године.
Влада Републике Српске је сагласна да се рок за подношење пореских пријава за 2020. годину (пореска пријава за комуналну таксу, пореска пријава за посебну републичку таксу за предузетнике и пореска пријава за регистровано оружје) продужи до 30.04.2020. године.
Имајући у виду ситуацију у вези с пандемијом корона вируса, те да је Влада Републике Српске 16.03.2020. године прогласила ванредну ситуацију која подразумијева низ мјера и рестрикција с циљем спријечавања ширења заразе, Министарство финансија сматра да би, у таквој ситуацији, било оправдано и цјелисходно продужити рокове за подношење наведених пореских пријава. Наиме, постојећи рок истиче 31. марта и према досадашњој пракси и навикама пореских обвезника да пореске пријаве подносе пред истек рока, оправдано је очекивати да ће се на пријемним шалтерима Пореске управе стварати гужва што би могло погоршати епидемиолошку ситуацију у Републици Српској.

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о високом образовању.
Овим законом уређују се: циљеви и принципи високог образовања у Републици Српској, нивои и врсте високог образовања, оснивање, организација и рад високошколских установа, општа начела у области обезбјеђења квалитета у високом образовању, образовна, научноистраживачка и умјетничка дјелатност високошколских установа, права и обавезе академског особља и студената, тијела у области високог образовања, финансирање високошколских установа, као и друга питања од значаја за обављање дјелатности високог образовања.
Разлог за доношење новог Закона о високом образовању je посљедица неопходног усклађивања домаћег система високог образовања са промјенама у европском простору високог образовања које су, у периоду од усвајања важећег Закона из 2010. године, биле бројне, хетерогене и континуиране.
Током примјене важећег Закона показало се да одређена законска рјешења треба прецизније или јасније или на другачији начин уредити. Тако се, на примјер, показало да поступак акредитације, који је важећим Законом прописан као необавезан, треба прописати као обавезу свим високошколским установама, како би се обезбиједила већа препознатљивост, проходност, упоредивост и квалитет домаћих високошколских квалификација ван граница Републике и БиХ.
Прописивањем акредитације као обавезне Република је свој систем високог образовања ускладила са водећим тенденцијама у земљама чланицама европског простора високог образовања.
 
Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о обзебјеђењу квалитета у високом образовању Републике Српске.
Овим законом уређује се обезбјеђење квалитета у високом образовању, поступци почетне акредитације, акредитације, тематског вредновања и вањске независне периодичне процјене унутрашњег система обезбјеђења квалитета, те статус, дјелатност, организација и финансирање Агенције за високо образовање Републике Српске.
Будући да улагање у квалитет високог образовања представља темељ развоја друштва свих земаља у развоју, ова област представља један од најважнијих стратешких циљева Републике Српске.  Образовање на свим нивоима, у складу са Уставом Босне и Херцеговине, изворна је надлежност Републике Српске. Основни циљеви Закона усмјерени су ка успостављању културе квалитета у високом образовању, а то дугорочно обезбјеђује једини сигуран пут развоја високог образовања Републике Српске.

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку.
С обзиром на чињеницу да је у периоду након доношења Закона о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку донесен Кривични законик Републике Српске, Закон о извршењу кривичних и прекршајних санкција Републике Српске, Закон о јавним тужилаштвима Републике Српске, Закон о кривичном поступку Републике Српске, те Закон о полицији и унутрашњим пословима, при чему је дошло до суштинске измјене и у смислу и садржају појединих одредаба, те нових терминолошких одредница, било је неопходно ускладити одредбе Закона о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку са одговарајућим одредбама Кривичног законика Републике Српске, Закона о кривичном поступку Републике Српске и Закона о извршењу кривичних и прекршајних санкција Републике Српске, те се из тог разлога приступило изради овог закона.

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о судским таксама.
Одредбама ово закона, између осталог, предвиђено је да се судске таксе укидају за поднесак којим се тражи увјерење и судске таксе за издато увјерење, као и судске таксе за поднесак којим се тражи издавање јединственог приступног кода и судске таксе за издати јединствени приступни код.
Измјенама и допунама приступило се у складу са начелима пореског система из Закона о пореском систему Републике Српске,  како би се утицало на побољшање пословног окружења, повећање економске активности и развијање конкурентности привреде Републике Српске.
Прописује се висина судске таксе за вршење резервације пословног имена пословног субјекта у складу са чланом 9. Закона о измјенама и допунама Закона о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској.
Измјенама и допунама Закона о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској, оснивачи односно чланови управе приликом оснивања новог пословног субјекта односно његове промјене, могу да код надлежног регистарског суда резевишу пословно име под којим желе да оснују пословни субјекат, те се прописује висина судске таксе, која одговара висини трошкова рада поступајућих лица у одређеном поступку и осталих трошкова пружања услуге према физичким и правним лицима приликом резервације пословног имена.
Поред наведеног, овим законом се ослобађају плаћање судске таксе на поднеске и све одлуке у поступцима које воде корисници бесплатне правне помоћи и на поднеске и све одлуке у поступцима које воде лица ради заштите права на суђење у разумном року.
Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о управној инспекцији.
Овим законом уређује се организација и надлежност Управне инспекције у Републици Српској, начин рада, овлашћења, услови за обављање послова, права, обавезе и одговорност управног инспектора, начин и поступак вршења инспекцијског надзора, као и друга питања од значаја за обављање инспекцијског надзора.
Разлози за доношење Закона о управној инспекцији садржани су у потреби да се прецизирају и отклоне нејасноће појединих законских рјешења, које су уочене током примјене важећег Закона. Нацртом Закона о управној инспекцији предлажу се нова рјешења, којим би се обезбиједила цјеловитост у обављању послова управе, надзор над радом републичких органа управе и носиоца јавних овлашћења, заштита и гарантовање положаја тих органа у вршењу послова управе и обезбјеђења законитости, благовремености и ефикасности обављања послова управе.
Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.