Sign In

Одржана 188. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

Влада Републике Српске, на приједлог Републичког штаба за ванредне ситуације, усвојила је данас, на 188. сједници у Бањалуци, Уредбу о начину извршавања мјера за спречавање и сузбијање заразне болести ковид 19, којом се уређује начин извршавања мјера за спречавање и сузбијање заразног обољења изазваног SARS-CoV-2 (ковид 19), за вријеме трајања ванредне ситуације у складу са законом.

Овом Уредбом прописује се примјена епидемиолошких мјера у Републици Српској које су прописане и важећом Уредбом о начину извршавања мјера за спречавање и сузбијање заразног обољења ковид 19, а која престаје да важи 30. септембра 2022. године. Приједлог да се продуже прописане епидемиолошке мјере претходно је доставио ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске, с обзиром на то да је у Републици Српској, у складу са параметрима који се прате у вези са ковидом 19, тренутно стабилна епидемиолошка ситуација. 
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске”, а престаје да важи 31. децембра 2022. године.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о потреби за ангажовањем и финансирањем лица за подршку ученику са сметњама у развоју, односно асистената у календарској 2023. години, у складу са којом је задужила Министарство просвјете и културе и Министарство финансија да обезбиједе средства у износу од 3.500.000,00 КМ за финансирање асистената за ученике са сметњама у развоју за наредну календарску годину.
Министарство је до сада одобрило да се у школској 2022/2023. години финансира 440 асистената  који ће ученицима пружати техничку подршку у периоду док траје настава.
У текућој школској години одобрени су асистенти за ученике који имају налаз и мишљење стручне комисије за процјену потреба и усмјеравање дјеце и омладине са сметњама у развоју са сметњама као што су: аутизам и елементи аутизма, даунов синдром са пратећим сметњама, лако оштећење интелектуалног функционисања (ЛОИФ), умјерено оштећење интелектуалног функционисања (УОИФ), тјелесно оштећење и хронично обољење, вишеструке сметње, оштећење слуха, оштећење вида, епилепсија, оштећење говорно-гласовне комуникације, мjeшoвити спeцифични пoрeмeћajи рaзвoja, гранична интелигенција и са другим сметњама.
Како би омогућило квалитетније и приступачније васпитање и образовање ученицима са сметњама у развоју, Министарство просвјете и културе од школске 2010/2011. године финансира асистенте, који су се до 2017. године од када је ангажовање асистената дефинисано Законом, приоритетно одобравали за ученике са аутизмом и, у појединачним случајевима, асистенте за ученике са тешким сметњама у развоју (ученици са вишеструким сметњама у развоју, непокретни ученици потпуно зависни од помоћи другог лица).
Новим Законом о основном васпитању и образовању дефинисано је да Министарство може одобрити ангажовање асистента и за ученика са ријетким болестима, на захтјев школе уз мишљење доктора медицине специјалисте.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о одобравању средстава за социјално збрињавање радника у износу од 582.117,16 КМ за уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за 197 радника из 27 предузећа, који су процесом стечаја или ликвидације предузећа остали без запослења.
Средства из ове одлуке се обезбјеђују из Буџета Републике Српске а распоређују се на сљедећи начин: Фонду ПИО Републике Српске у износу од 582.117,16 КМ, од чега је износ од 342.995,51 КМ за уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за 163 радника из предузећа А.Д. за производњу дрвета „Прења” из Карановца, а други дио средства у износу од 239.121,65 КМ је предвиђен за уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за 34 радника из 26 предузећа који су се пријавили на Јавни позив Фонда ПИО Републике Српске, отворен до 31.12.2022. године, а који са уплатом наведених средстава стичу услове за старосну пензију.

Влада Републике Српске, на данашњој сједници, прихватила је Информацију о испуњености услова за оснивање Општине Омарска.
Влада Републике Српске је након разматрања Иницијативе Одбора за оснивање Општине Омарска, Елабората о оправданости територијалне промјене, мишљења Скупштине града Приједор и мишљења Комисије за давање мишљења о испуњености услова за оснивање општине Омарска, прихватила Иницијативу за оснивање Општине Омарска, те је задужила Министарство управе и локалне самоуправе да изради Нацрт закона о оснивању Општине Омарска и упути Влади Републике Српске на разматрање.
Комисија за давање мишљења о испуњености услова за оснивање општине Омарска именована Рјешењем Владе Републике Српске, претходно је дала образложено позитивно миљење о Иницијативи Одбора за оснивање Општине Омарска и о Елаборату о оправданости територијалне промјене, односно о испуњености услова за оснивање општине Омарска. Према Иицијативи, подручје општине Омарска чинило би 12 насељених мјеста. 
Влада Републике Српске је становишта да постоји оправдана потреба да се изгради и урбанизује центар између Приједора и Бања Луке, а који има све геостратешке и природне претпоставке да постане општина по европским стандардима, као и да ће оснивање општине Омарска довести до позитивних резултата по материјални и сваки други положај грађана, предузећа и других организација подручја нове општине, а што показује и процијењени буџет Општине Омарска од око 6.000.000,00 КМ.

Влада Републике Српске усвојила је данас на Стратегију развоја трговине Републике Српске за период 2022-2028. година.
Стратегија развоја трговине Републике Српске за период 2022-2028. године представља наставак изградње савремене и конкурентски снажне трговинске мреже са примјеном иновативних и технолошких достигнућа које ће омогућити високу ефикасност и продуктивност трговинског сектора Републике Српске.
Значај трговинског сектора у економском расту и развоју Републике Српске огледа се у значајном удјелу у структури БДП-а, значајном стопом раста и удјелом у структури запослених. Поред наведеног, значајна улога трговинског сектора представља и побољшање конкурентске позиције домаћих производа на домаћем и иностраном тржишту и континуирани развој потенцијала домаће трговине, у складу са регионалним и глобалним трендовима у ланцима снабдијевања. Повећање производних и трговинских перформанси домаћих производних и трговинских субјеката представља једну од фундаменталних карактеристика ефикасног и добро конципираног трговинског сектора.
У складу са дугорочном развојном оријентацијом тржишта и трговинског сектора Републике Српске, Стратегијом се детерминишу сљедећи стратешки циљеви развоја трговине у Републици Српској:
1. Изградња и унапређење законског и институционалног оквира трговинског сектора, односно унапређење трговине путем нових законских рјешења и изградње капацитета трговинског сектора;
2. Унапређење конкурентности домаћих производа и развој потенцијала домаће трговине, које подразумијева унапређење активности брендирања домаћих производа, активности на развијању свијести потрошача о куповини домаћих производа и стимулисање тражње за домаћим производима;
3. Унапређење заштите потрошача, односно институционалну подршку у заштити потрошача на тржишту и развој и унапређење подршке удружењима за заштиту потрошача.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о допунама Одлуке о установљавању ловишта у Републици Српској, којом је подржана иницијатива Ловачког удружења „Смолин“ из Блатнице код Теслића, а којом су проширене границе спортско-рекреационог ловишта „Смолин“ на дио територије привредног ловишта „Борја“ у површини од 8500 ха.
Ловачко удружење „Смолин“ успјешно проводи све мјере узгоја, заштите и кориштења дивљачи као и све мјере уређења ловишта прописане ловном основом која је за ово ловиште донесена за период од 2016-2026. године. 
Посебно је подносилац иницијативе  нагласио  да су постигли договор са ЈПШ „Шуме РС“ а.д. Соколац, као корисником привредног ловишта „Борја“ за наведено проширење ловишта.

Влада је на данашњој сједници донијела Одлуку о давању сагласности за издавање гаранције Републике Српске за кредитно задужење Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске као зајмопримца код Европске банке за обнову и развој за пројекат „Енергетска ефикасност у јавним објектима“, у износу до 4.500.000 евра.
Циљ Пројекта је спровођење мјера за унапређење енергетске ефикасности у јавним објектима ради смањења потрошње енергије, повећања комфора и остваривања уштеда у буџету.
ЕБРД учествује у пројекту „Енергетска ефикасност у јавним објектима” кроз пружање дугорочног финансирања Фонду у облику комерцијалног кредита до 4.500.000 евра. Средства ће се користити за финансирање мјера за унапређење енергетске ефикасности у до двадесет (20) јавних објеката, укључујући финансирање грађевинских радова, израде пројектне документације, надзора и других потребних консултантских услуга. ЕБРД је обезбиједио ивестициони грант у износу од 1.000.000 евра из Европске уније у оквиру Регионалног програма енергетске ефикасности, као и 590.000 евра за техничку помоћ за припрему пројекта, што укупно износи 35% грант средства у односу на износ кредита. Пројекат подразумијева унапређење енергетске ефикасности у јавним објектима у Републици Српској, прије свега у објектима из области просвјете и здравства, а обухвата спровођење сљедећих енергетски ефикасних мјера: изолација зидова и крова, замјена столарије и браварије, замјена кровног покривача, интервенције на систему гријања и расвјете и сл. Очекивани ефекти унапређења енергетске ефикасности у јавним објектима су: смањење потрошње енергије, остварење уштеда у буџету, повећање комфора у објектима, смањење емисија штетних гасова и покретање привредне активности у сектору грађевинарства.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.