Sign In

Одржана 199. сједница Владе Републике

Објављено:

​Влада Републике Српске донијела је данас, на 199. сједници, у Бањалуци, Одлуку о утврђивању основице за утврђивање висине права прописаних Законом о дјечјој заштити за 2023. годину. Овом Одлуком се основица за утврђивање висине права на додатак на дјецу и права на накнаду родитељу- његоватељу или његоватељу утврђује у проценту од 100 % од најниже плате у Републици Српској у 2022. години и за 2023. годину износи 650,00 КМ.


Влада Републике Српске усвојила је Информацију о провођењу процедуре додјеле подстицаја за мала и средња предузећа у 2022.години, а на основу Уредбе  о поступку додјеле подстицаја за мала и средња предузећа у Републици Српској, којом је дефинисано да се пoдстицаји додјељују за: дигиталну трансформацију, учешће на сајму односно изложби, организовање сајма односно конференције, техничке иновације и очување старих и умјетничких заната и домаће радиности. Спроведена је процедура јавног позива, односно, именоване су комисије за спровођење поступка додјеле подстицаја и у складу са расположивим средствима, средства су одобрена за 118 субјеката, у укупном износу од 1.936.696,18 КМ. По основу дигиталне трансформације, средства су одобрена за 43 субјекта у износу од 784.666,40 КМ, по основу техничке иновације за 47 субјекта у износу од 865.201.96 КМ, по основу организације сајма, односно, конференције за 14 субјеката у износу од 204.341,72 КМ, по основу организовања заједничког учешћа на сајму за 2 субјекта у износу од 40.748,00 КМ и по основу очувања старих и умјетничких заната и домаће радиности за 12 субјеката у износу од 41.738,10 КМ.


Влада Републике Српске донијела је Одлуку о одобравању средстава за социјално збрињавање радника, у износу од 937.948,53 КМ за потпуну и дјелимичну уплату доприоноса за пензијско и инвалидско осигурање за 390 радника из 19 предузећа који су процесом стечаја или ликвидације предузећа остали без запослења. Средства из Одлуке распоређују се: Фонду ПиО Републике Српске у износу од 937.948,53 КМ, од чега је износ од 564.351,42 КМ за дјелимичну уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за 290 радника из једног предузећа Неимарство А.Д. Требиње, а износ од од 265.715,79 КМ је предвиђен за потпуну уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за 84 радника из три предузећа: „БЛБ експорт импорт“ д.о.о. из Бањалуке, ЈП „Нова топлана“ из Сокоца и „Сервис од повјерења“ д.о.о. из Бањалуке,док је износ од 107.881,32 КМ предвиђен за уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за 16 радника из 15 предузећа који су се пријавили на Јавни позив Фонда ПИО Републике Српске, отворен до 31.12.2022. године, а који са уплатом наведених средстава стичу услове за старосну пензију.


Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о обавезном здравственом осигурању, по хитном поступку. Приједлогом закона о подршци незапосленом родитељу четворо и више дјеце, који се разматра у Народној скупштини Републике Српске по хитном поступку истовремено са овим законом, предвиђено је остваривање права ове популације на новчано примање у износу од најмање 750 КМ мјесечно. Интенција Владе Републике Српске је да се незапосленом родитељу четворо и више дјеце, поред права на новчано примање у номиналном износу, омогуће и права из обавезног здравственог осигурања која се остварују на основу уплате доприноса. Како би се ова права остварила, потребно је створити правни основ за стицање својства осигураника, због чега је и предложен овај закон. Такође, предлажу се измјене и допуне одређених одредаба овог закона с циљем прецизнијег и додатног регулисања одређених питања која су се појавила у примјени Закона.


Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о непокретној имовини која се користи за функционисање јавне власти, по хитном поступку. Овим законом уређује се својина на непокретној имовини која служи као средство вршења и спровођења јавне власти а коју користе субјекти који врше ту власт од потписивања Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини, а која је уписана у јавним евиденцијама о непокретностима, за чије вођење је надлежна Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове као својина тих субјеката. Предложеним законским рјешењем не регулише се својина на непокретној имовини, која је у јавним евиденцијама о непокретностима, за чије вођење је задужена Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, до 31.12.1991. године била уписана као имовина с правом располагања или управљања бивше Социјалистичке Републике Босне и Херцеговине.


На данашњој сједници утврђен је и Приједлог Закона о измјенама и допунама Закона о туризму, којим се прописује поступак додјеле туристичких ваучера у Републици Српској, чиме се обезбјеђује правни основ за додатни подстицај туристичкој привреди и грађанима Републике Српске, а који су у претходном периоду реализовани као мјера Компензационог фонда. Такође, предложеним Приједлогом закона смањују се формалности у поступку издавања Лиценце за обављање послова туристичке агенције, усаглашава се садржај Стратегије развоја туризма Републике Српске са системским прописима у области стратешког планирања и предвиђа основ Министарству трговине и туризма за давање сагласности на стандарде одрживог туризма. Предложеним законским рјешењем се, ради бољег увида у обим пословања рентакар агенција и ефикаснији рад инспекцијских органа, превасходно саобраћајне инспекције, уводи обавеза пружаоцу услуга изнајмљивања возила да води евиденцију уговора о изнајмљивању возила у форми и садржају који ће бити прописан подзаконским актом. Промијењена је старосна граница возила у рентакар агенцијама на максималних седам година ради усклађивања наведеног питања са трајањем гаранције на исправност возила коју издаје произвођач, односно трговац нових моторних возила и усаглашавања са тренутним стањем на тржишту и отежане могућности набавке нових возила. У циљу боље контроле додјеле боравишне таксе као посебног јавног прихода прописује се однос између јединице локалне самоуправе и Министарства трговине и туризма у ситуацији обједињавања више јавних установа на локалном нивоу у једну установу, односно обједињавања постојеће туристичке организације општине или града са другом јавном установом на подручју исте јединице локалне самоуправе.


Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о фонду и финансирању заштите животне средине Републике Српске, по хитном поступку. Измјенама и допунама овог закона уређују се одредбе закона које се односе на дјелатност Фонда у смислу прописивања обавезе пружања финансијских услуга и обављања других финансијских дјелатности у вези са подстицањем и финансирањем заштите животне средине, енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије, као и на прописивање обавезе Фонду да Влади Републике Српске редовно подноси полугодишњи финансијски извјештај о раду.


Влада Републике Српске донијела је План послова премјера и оснивања катастра непокретности за 2023. годину. План послова премјера и оснивања катастра непокретности за 2023. годину израђен је у складу са Програмом послова премјера и оснивања катастра непокретности за период 2021 - 2025. година. Планом за 2023. годину предвиђени су послови имплементације развојних програма за: основне геодетске радове, премјер и одржавање постојећих катастарских евиденција и катастра комуналних уређаја, картографије, развој и одржавање информационог и геоинформационог система и инфраструктуре геопросторних података, имовинско-правне послове, модернизацију прописа из области премјера, катастра и имовинско-правне области, управљање људским ресурсима, унутрашњу и вањску комуникацију, е-Управу. План за 2023. годину усаглашен је са Програмом јавних инвестиција за период 2022-2024. године, и у вези са Програмом економских реформи Републике Српске за период 2023-2025. године.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.