Sign In

Одржана 136. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​Влада Републике Српске разматрала је данас на 136. сједници и утврдила Ребаланс Буџета Републике Српске за 2021. годину, чији је оквир 4.016 милиона КМ (четири милијарде 16 милиона), што представља увећање од 221 милион КМ, односно 5,8% више у односу на планирани буџет за 2021. годину. Ребаланс буџета је базиран на бржем опоравку привредних активности од очекиваног, што се позитивно одразило на досадашње извршење буџетских прихода, као и наставку трендова који се очекују до краја 2021. године.

Према приједлогу Ребаланса, порески приходи износе 2.825,2 милиона КМ и виши су у односу на план за 2021. годину за 9.2%. Када се пореде са 2020. годином увећани су за 9.5%, а у односу на извршење у 2019. години за 7.4%. Код пореза на доходак и добит остварен је раст од 3.1% на планирано у 2021. години, а за 1.3 % у односу на извршење у 2019. години, прије избијања пандемије, што указује на економски опоравак.

Фонд Пензијско инвалидског осигурања остварио је раст од 6.6% у односу на план Буџета за 2021. годину, а у односу на извршење у 2019. години то је повећање од 13.4 %.

Код прихода од индиректних пореза Ребалансом је планиран износ од 1.409 милиона КМ, што је повећање за 13.2% у односу на средства планирана Буџетом за 2021. годину, а у поређењу са 2019. годином је увећање за 6.4%.

Непорески приходи у Приједлогу Ребаланса буџета Републике Српске за 2021. годину износе 436,6 милиона КМ, што представља повећање од 216,9 милиона КМ или 98,8% у односу на средства планирана Буџетом Републике Српске за 2021. годину.

Неопходно је истаћи да су у Ребалансу уврштена и средства која су Републици Српској уплаћена  на основу алокације специјалних права вучења (СДР) од Међународног монетарног фонда (ММФ), у износу од 200,8 милиона КМ.

Укупни буџетски расходи и издаци, укључујући и отплату дугова за 2021. годину, износе 4.016 милиона КМ, што представља увећање од 221 милион КМ, односно 5,8 %  у односу на средства планирана буџетом за 2021. годину.

Приједлогом Ребаланса су увећани расходи за лична примања од 13,7 милиона или 1.6% у односу на планирани буџет за 2021. годину, а износе 864,8 милиона КМ.  Увећање је првенствено резултат измјене сета закона о платама, за припаднике Министарства унутрашњих послова, школство и правосудне институције, а које су донесене као још једна у низу мјера Владе Републике Српске, које доприносе привредном расту и повећању плата радника.


На позицији расхода предложено је повећање расхода за пензијско инвалидско осигурање и то 11 милиона за повећање пензија и 19 милиона КМ за исплату једнократне помоћи пензионерима у Републици Српској.

Такође је предложено повећање дознаке на име социјалне заштите, личне, породичне и цивилне инвалиднине, социјалну заштиту, борачки додатак, здравствену заштиту бораца, војних инвалида, породица погинулих бораца и цивилне жртве рата за 21.8 милиона КМ или 9.2% више у односу на план.

Ребалансом је планирано и повећање расхода за Компензациони фонд у износу 30 милиона.

Субвенције су за привреду повећане за 7.7 милиона КМ, док грант за Министарство здравља Републике Српске износи 11.5 милиона КМ.

У Приједлогу Ребаланса капитална улагања и јавне инвестиције износе 100.7 милиона КМ.

Буџетом Републике Српске за 2021. годину планирано је задужење од 845.7 милиона КМ, а Ребалансом је предложено да износи 636 милиона КМ, што је мање за 210 милиона КМ.

Издаци за отплату дугова Ребалансом буџета за 2021. годину износе 567 милиона КМ, што значи да је нето задужење 69 милиона, а било је планирано на почетку године 279 милиона КМ.

Буџетом за 2021. годину планиран је буџетски дефицит у износу од 326,6 милионa КМ, који је Приједлогом Ребаланса буџета Републике Српске за 2021. годину смањен на 115,8 милиона КМ.


Влада Републике Српске донијела је Одлуку о одобравању средстава за социјално збрињавање радника, у износу од 1.159.841,45 КМ. Наведена средства биће утрошена за потпуну и дјелимичну уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за 467 радника из 37 предузећа, који су процесом стечаја или ликвидације предузећа остали без запослења.


Влада Републике Српске усвојила је Информацију  о потреби за ангажовањем и финансирањем асистената за ученике са сметњама у развоју у календарској 2022. години. Министарство просвјете и културе у сарадњи са Републичким педагошким заводом спроводи инклузију у школама у Републици Српској, а она се, у складу са Законом о основном васпитању и образовању, између осталог oствaруje укључивaњeм дjeцe с пoсeбним oбрaзoвним пoтрeбaмa у oдjeљeњa oснoвних шкoла.

Васпитање и образовање ученика са сметњама у развоју спрoвoди сe у рeдoвним школама (инклузија) или основним школама за дјецу са сметњама у развоју. У Републици Српској постоје четири школе за дјецу са сметњама у развоју у које се, на основу налаза и мишљења стручне комисије за процјену потреба и усмјеравање дјеце и омладине са сметњама у развоју, упућују углавном дјеца са тежим и тешким сметњама у развоју којима је, поред стручне, потребна и свакодневна њега и рехабилитација која им тамо може бити пружена. Уписно подручје ових школа јесте цијела Република, те је у њима омогућен смјештај и исхрана ученика који долазе из других јединица локалне самоуправе.

У 20 основних школа постоје и посебна одјељења за ученике са тежим сметњама у развоју, а уочено је да се из године у годину повећава број ученика са сметњама у развоју.

Како би омогућило квалитетније и приступачније васпитање и образовање ученицима са сметњама у развоју Министарство просвјете и културе, од школске 2010/2011. године, финансира асистенте, који су се до 2017. године, од када је ангажовање асистената дефинисано Законом, приоритетно одобравали за ученике са аутизмом и, у појединачним случајевима, асистенте за ученике са тешким сметњама у развоју (вишеструке сметње, непокретни ученици потпуно зависни од помоћи другог лица).    

Министарство је до сада запримило 418 захтјева за финансирање асистената у школској 2021/2022. години. За 392 ученика у налазу и мишљењу првостепене стручне комисије за процјену потреба и усмјеравање дјеце и омладине са сметњама у развоју, је предложено ангажовање асистента. Поред тога, током првог полугодишта Министарство добије око 10-15 захтјева за ангажовање и финаснирање асистената за ученике са сметњама у развоју, након што заврше период опсервације и прођу процјену  првостепене стручне комисије за процјену потреба и усмјеравање дјеце и омладине са сметњама у развоју.

Задужују се Министарство просвјете и културе и Министарство финансија да обезбиједе средства на потрошачкој јединици Основне школе - Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа, за период јануар-децембар 2022. године у износу од 2.200.000,00 КМ, за финансирање асистената за ученике са сметњама у развоју.


Влада Републике Српске прихватила је Информацију о утрошку додијељених финансијских средстава неразвијеним и изразито неразвијеним јединицама локалне самоуправе за 2020. годину.

Буџетом Републике Српске за 2020. годину у оквиру Министарства, планирани су Трансфери неразвијеним општинама у износу од 3.300.000,00 КМ од којих је 300.000,00 КМ намијењено за суфинансирање пројеката неразвијених и изразито неразвијених јединица локалне самоуправе.

Циљ суфинансирања пројеката јединица локалне самоуправе из ових средстава, јесте допуна њихових властитих извора финансирања пројеката, у процесу одобрених финансијских средстава код домаћих и међународних организација, домаћих и страних инвестиционих фондова који финансирају пројекте јединица локалне самоуправе.

Јединице локалне самоуправе су доставиле извјештај о намјенском утрошку новчаних средстава уз релевантну документацију. На основу анализе достављене документације, Министарство је утврдило да је један број јединица локалне самоуправе усмјерио више средстава за социјална давања у односу на првобитно планирана, а у циљу ублажавања негативних посљедица изазваним избијањем пандемије вируса Ковид-19.


Влада Републике Српске је након разматрања Информације о приједлогу за суфинансирање пројекaта, донијела Одлуку о давању сагласности Фонду за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске да, у складу са расположивим средствима, у укупном износу од 1.600.000,00 КМ, финансијски подржи, односно суфинансира низ пројекатa која се односе на побољшање квалитета управљања водама, изградњу водоводне и канализационе инфраструктуре у јединицама локалне самоуправе, набавку опреме за квалитетније управљање отпадом од стране комуналних предузећа, затим за подизање мјера енергетске ефикасности, одржавање система метеоролошких, хидролошких и станица за контролу квалитета ваздуха... Средства за реализацију ове одлуке Фонд ће обезбиједити у складу са Планом рада и Финансијским планом Фонда, за 2021. годину.

Овој одлуци претходила је сједница Управног одбора Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске, на којој је констатовано да пројекти на које се односи ова одлука у потпуности испуњавају услове Правилника о начину и критеријумима за додјелу финансијских средстава и мјерилима за оцјењивање приједлога за додјељивање средстава Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске и да су у складу са Планом рада и финансијским планом Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике  Српске, за период 01.01-31.12.2021. године.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.